«Kisabac Lusamutner Anons 02.03.15 Arandzin Bayc Havasar»